Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  – dalej nazywanego RODO - chcemy przekazać Państwu następujące informacje: 1. Administrator danych. Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy Anna Bilska, Jacek Bilski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BILLS Anna i Jacek Bilscy s.c,  Siedlików nr 44h, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140348846, dalej nazwany "Administratorem". Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: -wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@bills.pl -osobiście z Administratorem w jego siedzibie albo -wysyłając list na adres: BILLS Anna i Jacek Bilscy s.c Siedlików nr 44h, 63- 500 Ostrzeszów. 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 2.1 Przekazane Administratorowi dane osobowe są wykorzystywane przez niego w następujących celach: a. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi oraz kontaktowania się z Państwem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem); b. wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych, a także prowadzenia rejestrów i ksiąg wymaganych przez prawo (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe); c. ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy lub z tytułu rękojmi, a także założeniem Konta lub korzystaniem z serwisu www.sklep.bills.pl oraz www.hurt.bills.pl (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora); d. założenia Konta w serwisie www.sklep.bills.pl oraz www.hurt.bills.pl zapewnienia do niego dostęp i świadczenie innych usług elektronicznych w ramach serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną); e. udzielenia odpowiedzi na zapytania, jeśli złożyliście je Państwo za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.powermatic.pl (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) RODO: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą); f. przesyłania Państwu newslettera i informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie, jeśli wyraziliście na to Państwo zgodę (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) RODO: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą); g. prowadzenia marketingu i promocji usług i towarów Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – marketing bezpośredni); h. monitorowania i poprawy jakości towarów i obsługi Klienta oraz badania satysfakcji Klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – ulepszanie obsługi Klienta oraz poznanie opinii Klientów na temat oferty). 2.2 W przypadku, kiedy do zawarcia lub wykonania umowy konieczne jest przetwarzanie danych osób, które nie są stroną tej umowy (imienia i nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail pracowników lub odbiorów zamówienia, które przekazał Klient), Administrator wykorzystuje ich dane osobowe w oparciu o realizację swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na konieczności wykonania obowiązków wynikających z umów zawartych z Klientami. 3. Czy przekazanie danych Administratorowi jest obowiązkowe?  Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, ale niepodanie danych wymaganych w formularzach (dane oznaczone gwiazdką) zamieszonych w serwisie www.smoks.pl spowoduje niemożliwość: a) utworzenia Konta, b) zawarcia umowy (złożenia zamówienia) lub c) złożenia zapytania – w przypadku formularza kontaktowego. 4. Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane? Państwa dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawarcia umowy. Jeśli została wystawiona faktura VAT, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat liczonych od końca roku, w którym została ona wystawiona, niezależnie od krótszego terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z umowy. Natomiast Państwa dane osobowe podane w związku z założeniem Konta w serwisie www.smoks.pl  będą przechowywane przez czas istnienia Konta oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć ze świadczenia przez Administratora usług w tym zakresie. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. 5. Odbiorcy Państwa danych. Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: -przewoźnikom dostarczającym Państwu zamówione towary, -podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji zamówienia, -przedsiębiorcom zajmującym się obsługą serwisu www.powermatic.pl, -podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), usługi doradcze, marketingowe, prawne lub księgowe, - uprawnionym organom administracji publicznej. 6. Państwa uprawnienia. Mają Państwo prawo żądać od Administratora: a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. sprostowania lub uzupełnienia danych, c. przeniesienia danych do innego administratora danych lub wydania ich Państwu, d. usunięcia danych, które przetwarza Administrator, e. ograniczenia przetwarzania danych. Możliwość wycofania zgody Jeżeli Administrator wykorzystuje Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Prawo sprzeciwu  Niezależenie od praw wskazanych powyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora. Prawo sprzeciwu przysługuje w przypadku wykorzystywania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego oraz m.in. w sytuacji, gdy Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 7.      Jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw? Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub wysyłając odpowiednie żądanie pocztą tradycyjną albo na podany adres e-mail. Administrator może prosić Państwa o dodatkowe informacje niezbędne do Państwa identyfikacji i spełnienia żądania. Możliwość realizacji niektórych praw jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane. 8.     Skarga do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-913 Warszawa www.uodo.gov.pl  9.    Przekazywanie danych do państw trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Unii Europejskiej. 10. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 11.   Zabezpieczenie danych. Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i  żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby do tego nieuprawnione. 12. Krótki opis przysługujących Państwu uprawnień. 12.1. Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO. Mogą Państwo nieodpłatnie uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy Państwa dane są przez niego przetwarzane oraz zażądać dostępu do tych danych i przekazania informacji na temat: a. celu przetwarzania danych, b. kategorii przetwarzanych danych, c. odbiorców lub kategorii odbiorców tych danych, d. planowanego okresu przechowywania danych, e. przysługujących Państwu praw, f. możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, g. źródła, z którego Administrator pozyskał Państwa dane. Mają też Państwo prawo otrzymać kopię danych przetwarzanych przez Administratora (korzystanie z tego uprawnienia nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób). Kopie danych mogą być wydawane w formie elektronicznej lub papierowej, a pierwsza kopia jest bezpłatna. 12.2. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO. Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo żądać, aby Administrator je poprawił lub uzupełnił. 12.3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. Mogą Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Administrator ma obowiązek w krótkim terminie usunąć te dane osobowe, jeśli występuje chociaż jedna z poniższych okoliczności: a.  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b. wycofali Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy przetwarzania Państwa danych, c. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów Administratora wobec podstaw tego sprzeciwu albo wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, d. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, e. obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa, f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego. Administrator powinien także powiadomić podmioty, którym udostępnił dane osobowe, o skorzystaniu przez Państwa z tego prawa, aby zostały usunięte łącza do tych danych, ich kopie lub replikacje. Administrator będzie mógł odmówić usunięcia Państwa danych m.in., jeśli przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo albo jest konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 12.4. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO. Mają Państwo prawo żądać od Administratora wydania przetwarzanych danych osobowych w formacie łatwym do odczytania na komputerze. Mogą je Państwo sami przesłać do innego administratora danych albo też wskazać administratora danych, któremu Administrator ma bezpośrednio przekazać te dane, jeśli techniczne jest to możliwe. Wspomniane prawo dotyczy wyłącznie danych, które sami Państwo przekazali Administratorowi i są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany (przykładowo przy użyciu programów komputerowych). Muszą być one także wykorzystywane przez Administratora na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 12.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO. Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych mogą Państwo skorzystać w przypadku, kiedy: a. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (na czas weryfikacji ich poprawności), b. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, c. Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d. wnosicie Państwo sprzeciw (na czas oceny, czy interes Administratora jest nadrzędny nad podstawami, na których opierają Państwo swój sprzeciw). W czasie ograniczenia przetwarzania Administrator powinien przechowywać dane osobowe i nie może ich przetwarzać w inny sposób bez Państwa zgody, chyba że będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Administrator powinien poinformować również odbiorców, którym przekazał Państwa dane, o dokonanym ograniczeniu przetwarzania. Administrator uprzedzi też Państwa o zamierzonym uchyleniu ograniczenia przetwarzania danych. 12.6. Prawo sprzeciwu – art. 21 RODO. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, gdy Administrator wykorzystuje Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wtedy Administrator przestanie przetwarzać w tym celu Państwa dane osobowe. W każdym momencie mogą też Państwo wnieść sprzeciw ze względu na Państwa szczególną sytuację, jeśli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Administrator przestanie wykorzystywać Państwa dane w tym celu, chyba że wskaże ważne i uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności albo jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  – dalej nazywanego RODO - chcemy przekazać Państwu następujące informacje: 1. Administrator danych. Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy Anna Bilska, Jacek Bilski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BILLS Anna i Jacek Bilscy s.c,  Siedlików nr 44h, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140348846, dalej nazwany "Administratorem". Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: -wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@bills.pl -osobiście z Administratorem w jego siedzibie albo -wysyłając list na adres: BILLS Anna i Jacek Bilscy s.c Siedlików nr 44h, 63- 500 Ostrzeszów. 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 2.1 Przekazane Administratorowi dane osobowe są wykorzystywane przez niego w następujących celach: a. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi oraz kontaktowania się z Państwem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem); b. wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych, a także prowadzenia rejestrów i ksiąg wymaganych przez prawo (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe); c. ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy lub z tytułu rękojmi, a także założeniem Konta lub korzystaniem z serwisu www.sklep.bills.pl oraz www.hurt.bills.pl (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora); d. założenia Konta w serwisie www.sklep.bills.pl oraz www.hurt.bills.pl zapewnienia do niego dostęp i świadczenie innych usług elektronicznych w ramach serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną); e. udzielenia odpowiedzi na zapytania, jeśli złożyliście je Państwo za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.powermatic.pl (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) RODO: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą); f. przesyłania Państwu newslettera i informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie, jeśli wyraziliście na to Państwo zgodę (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) RODO: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą); g. prowadzenia marketingu i promocji usług i towarów Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – marketing bezpośredni); h. monitorowania i poprawy jakości towarów i obsługi Klienta oraz badania satysfakcji Klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – ulepszanie obsługi Klienta oraz poznanie opinii Klientów na temat oferty). 2.2 W przypadku, kiedy do zawarcia lub wykonania umowy konieczne jest przetwarzanie danych osób, które nie są stroną tej umowy (imienia i nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail pracowników lub odbiorów zamówienia, które przekazał Klient), Administrator wykorzystuje ich dane osobowe w oparciu o realizację swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na konieczności wykonania obowiązków wynikających z umów zawartych z Klientami. 3. Czy przekazanie danych Administratorowi jest obowiązkowe?  Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, ale niepodanie danych wymaganych w formularzach (dane oznaczone gwiazdką) zamieszonych w serwisie www.smoks.pl spowoduje niemożliwość: a) utworzenia Konta, b) zawarcia umowy (złożenia zamówienia) lub c) złożenia zapytania – w przypadku formularza kontaktowego. 4. Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane? Państwa dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawarcia umowy. Jeśli została wystawiona faktura VAT, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat liczonych od końca roku, w którym została ona wystawiona, niezależnie od krótszego terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z umowy. Natomiast Państwa dane osobowe podane w związku z założeniem Konta w serwisie www.smoks.pl  będą przechowywane przez czas istnienia Konta oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć ze świadczenia przez Administratora usług w tym zakresie. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. 5. Odbiorcy Państwa danych. Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: -przewoźnikom dostarczającym Państwu zamówione towary, -podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji zamówienia, -przedsiębiorcom zajmującym się obsługą serwisu www.powermatic.pl, -podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), usługi doradcze, marketingowe, prawne lub księgowe, - uprawnionym organom administracji publicznej. 6. Państwa uprawnienia. Mają Państwo prawo żądać od Administratora: a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. sprostowania lub uzupełnienia danych, c. przeniesienia danych do innego administratora danych lub wydania ich Państwu, d. usunięcia danych, które przetwarza Administrator, e. ograniczenia przetwarzania danych. Możliwość wycofania zgody Jeżeli Administrator wykorzystuje Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Prawo sprzeciwu  Niezależenie od praw wskazanych powyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora. Prawo sprzeciwu przysługuje w przypadku wykorzystywania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego oraz m.in. w sytuacji, gdy Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 7.      Jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw? Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub wysyłając odpowiednie żądanie pocztą tradycyjną albo na podany adres e-mail. Administrator może prosić Państwa o dodatkowe informacje niezbędne do Państwa identyfikacji i spełnienia żądania. Możliwość realizacji niektórych praw jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane. 8.     Skarga do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-913 Warszawa www.uodo.gov.pl  9.    Przekazywanie danych do państw trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Unii Europejskiej. 10. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 11.   Zabezpieczenie danych. Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i  żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby do tego nieuprawnione. 12. Krótki opis przysługujących Państwu uprawnień. 12.1. Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO. Mogą Państwo nieodpłatnie uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy Państwa dane są przez niego przetwarzane oraz zażądać dostępu do tych danych i przekazania informacji na temat: a. celu przetwarzania danych, b. kategorii przetwarzanych danych, c. odbiorców lub kategorii odbiorców tych danych, d. planowanego okresu przechowywania danych, e. przysługujących Państwu praw, f. możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, g. źródła, z którego Administrator pozyskał Państwa dane. Mają też Państwo prawo otrzymać kopię danych przetwarzanych przez Administratora (korzystanie z tego uprawnienia nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób). Kopie danych mogą być wydawane w formie elektronicznej lub papierowej, a pierwsza kopia jest bezpłatna. 12.2. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO. Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo żądać, aby Administrator je poprawił lub uzupełnił. 12.3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. Mogą Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Administrator ma obowiązek w krótkim terminie usunąć te dane osobowe, jeśli występuje chociaż jedna z poniższych okoliczności: a.  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b. wycofali Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy przetwarzania Państwa danych, c. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów Administratora wobec podstaw tego sprzeciwu albo wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, d. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, e. obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa, f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego. Administrator powinien także powiadomić podmioty, którym udostępnił dane osobowe, o skorzystaniu przez Państwa z tego prawa, aby zostały usunięte łącza do tych danych, ich kopie lub replikacje. Administrator będzie mógł odmówić usunięcia Państwa danych m.in., jeśli przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo albo jest konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 12.4. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO. Mają Państwo prawo żądać od Administratora wydania przetwarzanych danych osobowych w formacie łatwym do odczytania na komputerze. Mogą je Państwo sami przesłać do innego administratora danych albo też wskazać administratora danych, któremu Administrator ma bezpośrednio przekazać te dane, jeśli techniczne jest to możliwe. Wspomniane prawo dotyczy wyłącznie danych, które sami Państwo przekazali Administratorowi i są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany (przykładowo przy użyciu programów komputerowych). Muszą być one także wykorzystywane przez Administratora na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 12.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO. Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych mogą Państwo skorzystać w przypadku, kiedy: a. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (na czas weryfikacji ich poprawności), b. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, c. Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d. wnosicie Państwo sprzeciw (na czas oceny, czy interes Administratora jest nadrzędny nad podstawami, na których opierają Państwo swój sprzeciw). W czasie ograniczenia przetwarzania Administrator powinien przechowywać dane osobowe i nie może ich przetwarzać w inny sposób bez Państwa zgody, chyba że będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Administrator powinien poinformować również odbiorców, którym przekazał Państwa dane, o dokonanym ograniczeniu przetwarzania. Administrator uprzedzi też Państwa o zamierzonym uchyleniu ograniczenia przetwarzania danych. 12.6. Prawo sprzeciwu – art. 21 RODO. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, gdy Administrator wykorzystuje Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wtedy Administrator przestanie przetwarzać w tym celu Państwa dane osobowe. W każdym momencie mogą też Państwo wnieść sprzeciw ze względu na Państwa szczególną sytuację, jeśli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Administrator przestanie wykorzystywać Państwa dane w tym celu, chyba że wskaże ważne i uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności albo jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.